Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek na rok szkolny 2017/2018

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych
i Placówek na rok szkolny 2017/2018

 

 Typ szkoły

 Zawód

 Przedmioty punktowane

 

Technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych


język polski, matematyka, biologia, geografia
Technik informatyk


język polski, matematyka, język obcy, informatyka
Technik hotelarstwa


język polski, matematyka, język obcy, geografia 

język polski, matematyka, język obcy, geografia

Technik obsługi turystycznej


Branżowa Szkoła
I stopnia

Kucharz


język polski, matematyka, geografia, zajęcia techniczne
Cukiernik


Klasa wielozawodowa


Szkoła policealna dla dorosłych

Technik usług kosmetycznych


Warunkiem przyjęcia do Szkoły Policealnej jest ukończenie szkoły średniej i posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.