Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

do Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n. D.

na rok szkolny 2017 / 2018

 

opracowane na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586)
 2. Zarządzenia nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(U. 2016 nr 0 poz. 1943)

Oferta edukacyjna

 

 1. Absolwenci gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych w następujących typach szkół w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n. D.:

 

Typ szkoły Zawód
Technikum Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik informatyk
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Branżowa Szkoła I stopnia Kucharz
Cukiernik
Klasa wielozawodowa

 

 1. Ilość wolnych miejsc w klasach pierwszych określa Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i wymagana dokumentacja

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego, składany do dyrektora ZSZiP.
 2. Rekrutacja na rok 2017/2018 prowadzona jest systemem elektronicznym z wykorzystaniem systemu V-Edukacja Nabór, dostępnego pod adresem https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat
 3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 należy wydrukować z systemu elektronicznego
  V-Edukacja Nabór.
 4. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do co najwyżej trzech szkół. Pod pojęciem „szkoła” rozumie się każdą szkołę wchodzącą w skład ZSZiP w Krościenku.
 5. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole wskazują kolejno w podaniu dowolną liczbę interesujących ich oddziałów.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. Kandydaci do szkół ZSZiP w Krościenku w terminie od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r.dokonują rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej w sekretariacie ZSZiP lub samodzielnie. Kandydaci mogą również dokonać rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej w macierzystym gimnazjum, jeżeli to gimnazjum bierze udział w rekrutacji elektronicznej.
 2. W terminie od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r., godz. 15.00 kandydaci do szkół ZSZiP dostarczają do sekretariatu ZSZiP:
  • wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej V-Edukacja Nabór podczas rejestracji;
  • dokument potwierdzający dane osobowe kandydata – do wglądu
 3. W terminie od 23 czerwca 2017 r. do 27czerwca 2017 r., godz. 15.00 kandydaci dostarczają do sekretariatu ZSZiP:
  • Potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
  • Potwierdzoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 4. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem sekretariatu ZSZiP.
 5. Do 27 czerwca 2017 r., Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkół ZSZiP i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. 30czerwca 2017r., do godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 7. Od 30 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r.sekretariat ZSZiP wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli oświadczenia o wyborze danej szkoły.
 8. Do 5 lipca 2017 r., godz. 15.00 rodzice kandydatów lub pełnoletni kandydacipotwierdzają wolę przyjęcia poprzezdostarczenie do sekretariatu ZSZiP:
  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • w przypadku kandydata zakwalifikowanego do klasy wielozawodowej – umowę z pracodawcą
 9. Do dokumentów, o których mowa w ust. 13, kandydat dołącza jedno aktualne zdjęcie, opisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia).
 10. 7 lipca 2017 r., do godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkół ZSZiP.

 

Terminy postępowania uzupełniającego

 1. Od 10 lipca 2017 r. godz. 12.00 rozpoczyna się postępowanie uzupełniające.
 2. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.
 3. Do 18 lipca 2017 r.do godz. 15.00 kandydaci nieprzyjęci dostarczają do sekretariatu ZSZiP:
 • wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej V-Edukacja Nabór podczas rejestracji;
 • dokument potwierdzający dane osobowe kandydata – do wglądu
 1. Od 10 lipca do 2 sierpnia 2017 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkół ZSZiP.
 2. 4 sierpnia 2017 r. godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Od 4 sierpnia 2017 r.od godz. 12.00 do 8 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 sekretariat ZSZiP wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli oświadczenia o wyborze danej szkoły.
 4. Do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 rodzice kandydatów lub pełnoletni kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez dostarczenie do sekretariatu ZSZiP:
  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • w przypadku kandydata zakwalifikowanego do klasy wielozawodowej – umowę z pracodawcą
 5. 28 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkół ZSZiP w postępowaniu uzupełniającym.

Laureaci i finaliści

Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani do szkół ZSZiP w pierwszej kolejności, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie.

Kryteria przyjęcia

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia do szkół ZSZiP, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
  • Wyniki egzaminu gimnazjalnego;
  • Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z przedmiotów wg poniższej tabeli:
Typ szkoły Zawód Przedmioty punktowane
Technikum Technik żywienia i usług gastronomicznych język polski,matematyka, biologia,

geografia

Technik informatyk język polski, matematyka,język obcy,

informatyka

Technik hotelarstwa język polski,matematyka, język obcy,

geografia

Technik obsługi turystycznej
Branżowa Szkoła
I stopnia
Kucharz język polski,matematyka, geografia,

zajęcia techniczne

Cukiernik
Klasa wielozawodowa

 

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
 • Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum określone w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 1. O przyjęcie do klas pierwszych Technikum w ZSZiP mogą ubiegać się uczniowie, którzy
  w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają co najmniej 40
 2. Do klas pierwszych Branżowej  Szkoły I Stopnia w ZSZiP odrzuceni zostaną uczniowie  z najniższą liczbą punktów
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu jeśli szkoły ZSZiP nadal dysponują wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 5. Kryteria wymienione w ust. 5 mają jednakową wartość.

 

Zasady przyznawania punktów

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200?.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach z: języka polskiego, historii
  i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, mnoży się przez 0,2.
 3. Za oceny z wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust 1. pkt 2) przyznaje się:
  • za stopień celujący – 18 pkt
  • za stopień bardzo dobry – 17 pkt
  • za stopień dobry – 14 pkt
  • za stopień dostateczny – 8 pkt
  • za stopień dopuszczający – 2 pkt
 4. Punktację za inne osiągnięcia przyznaje się według zasady:
  • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
  • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2)-3), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 4, pkt 2) – 4), wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

Komisja Rekrutacyjna

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor ZSZiP powołuje Komisję Rekrutacyjną, złożoną z przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół ZSZiP;
  • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych do szkół ZSZiP;
  • sporządzenie protokołu postepowania rekrutacyjnego.
 3. Komisja działa w trybie określonym w art. 20 zcUstawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (U. 2016 nr 0 poz. 1943oraz § 10Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586).