Kryteria przyjęcia

Kryteria przyjęcia

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia do szkół ZSZiP, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
  • Wyniki egzaminu gimnazjalnego;
  • Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z przedmiotów 
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
 • Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum określone w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawieprzeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 1. O przyjęcie do klas pierwszych Technikum w ZSZiP mogą ubiegać się uczniowie, którzy
  w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają co najmniej 40
 2. Do klas pierwszych Branżowej  Szkoły I Stopnia w ZSZiP odrzuceni zostaną uczniowie  z najniższą liczbą punktów
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu jeśli szkoły ZSZiP nadal dysponują wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 5. Kryteria wymienione w ust. 5 mają jednakową wartość.