Typy szkół i kierunki kształcenia – Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia 

Kucharz

Kwalifikacje zawodowe:

  • Sporządzanie potraw i napojów

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przechowywania żywności
  • Sporządzania potraw i napojów
  • Wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów

Cukiernik

Kwalifikacje zawodowe:

  • Produkcja wyrobów cukierniczych

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych
  • sporządzania półproduktów cukierniczych
  • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych
  • dekorowania wyrobów cukierniczych

Klasa wielozawodowa

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach usługowych typu:fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, murarz, kamieniarz i inne. Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka trwa 3 lata. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.